Producenci
Promocje
Zielona torebka z frędzlami
Zielona torebka z frędzlami
145,00 zł 99,00 zł
szt.
Czerwono czarny portfel Nobo
Czerwono czarny portfel Nobo
129,00 zł 82,00 zł
szt.
Biało czarny portfel Nobo
Biało czarny portfel Nobo
129,00 zł 82,00 zł
szt.
Czerwona torebka w geometryczny wzór
Czerwona torebka w geometryczny wzór
219,00 zł 149,00 zł
szt.
Ruda torebka z fręfzlami
Ruda torebka z fręfzlami
175,00 zł 135,00 zł
szt.
Biało brązowy portfel Nobo
Biało brązowy portfel Nobo
129,00 zł 82,00 zł
szt.
Brązowa torebka z frędzlami
Brązowa torebka z frędzlami
90,00 zł 50,00 zł
szt.
Blyszczący portfel NOBO
Blyszczący portfel NOBO
129,00 zł 82,00 zł
szt.
Biały portfel Nobo
Biały portfel Nobo
129,00 zł 82,00 zł
szt.
Duża czerwona torebka w geometryczny wzór
Duża czerwona torebka w geometryczny wzór
229,00 zł 165,00 zł
szt.
Czerwona torebka z frędzlami
Czerwona torebka z frędzlami
199,00 zł 145,00 zł
szt.
Błyszcząca torebka Nobo
Błyszcząca torebka Nobo
229,00 zł 185,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOREBKOWY SZAŁ

§1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument – Konsument - osoba fizyczna spełniającą kryteria wskazane w art. 22 Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 6. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep serwis internetowy dostępny pod adresem: torebkowyszal.pl za pośrednictwem którego Klient może za pośrednictwem którego można składać Zamówienia, zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 10. Sprzedawca – F.H.U. Kos Stefan, z siedzibą w Krakowie przy ul. Krzywda 1 box 121, 31-710 Kraków, , REGON 356176430, adres poczty elektronicznej: kontakt@torebkowyszal.pl, numer telefonu: (+48) 663-727-274 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 11. Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 12. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Usługodawca – F.H.U. Kos Stefan, z siedzibą w Krakowie przy ul. Krzywda 1 box 121, 31-710 Kraków, NIP 681-124-15-74, , adres poczty elektronicznej: kontakt@torebkowyszal.pl, numer telefonu: (+48) 663-727-274 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 15. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 17. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: torebkowyszal.pl.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 4. Sklep internetowy, działający pod adresem: torebkowyszal.pl, prowadzony jest przez F.H.U. Kos Stefan, z siedzibą w Krakowie przy ul. Krzywda 1 box 121, 31-710 Kraków, NIP 681-124-15-74, REGON 356176430, adres poczty elektronicznej kontakt@torebkowyszal.pl, numer telefonu: 663-727-274 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto Klienta w Sklepie internetowym,
  2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym,
  3. Newsletter umożliwiający klientom cykliczne otrzymywanie informacji biznesowych oraz materiałów promocyjnych.
 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  1. Przeglądarka internetowa Google Chrome w aktualnej wersji z włączoną obsługą języka javascript,
  2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w aktualnej wersji z włączoną obsługą języka javascript,
  3. Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w aktualnej wersji z włączoną obsługą języka javascript,
  4. Przeglądarka internetowa Opera w aktualnej wersji z włączoną obsługą języka javascript,
  5. Przeglądarka internetowa Safari, tylko pod Mac OS X.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzech.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 11. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu torebkowyszal.pl

§3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
  5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§4. CENY TOWARÓW I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są zamieszczone na w sekcji "Dostawa" oraz wskazywane w trakcie składania Zamówienia (Koszyk).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:
  1. potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz
  2. przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 9. Na życzenie Klienta wystawiamy FAKTURĘ VAT. Do wystawienia faktury konieczne jest wybranie w polu formularza opcji „FIRMA” i podanie danych firmy z numerem NIP.

§5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych:
  1. od momentu otrzymania przez Klienta poświadczenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką lub za pobraniem),
  2. od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu Płatności Shoper do momentu wysyłki Towaru do Klienta),
  3. od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku przedpłaty przelewem).
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Wysyłka zamówień poza granicę Polski jest możliwa tylko po wykonaniu przedpłaty. W przypadku dostawy poza granicę Polski koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: do Paczkomatów InPost, przesyłką kurierską, Pocztą Polską - doręczenie do odbiorcy oraz Pocztą Polską - doręczenie do punktu. Koszty dostawy określone są w zakładce "Dostawa".
 5. Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedawcą) może być zrealizowany w następującym miejscu:
  1. Torebkowy Szał - CH Tandeta, Kraków, ul. Krzywda 1, box 121.
 6. Całkowity termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie.
 7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§6. METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. Gotówką / kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
  2. Szybkim przelewem elektronicznym - przy użyciu serwisu płatności internetowych "Płatności Shoper",
  3. BLIKiem - przy użyciu serwisu płatności internetowych "Płatności Shoper",
  4. gotówką przy odbiorze Towaru (za pobraniem)– płatne pracownikowi firmy kurierskiej,
  5. kartą przy odbiorze Towaru (za pobraniem)– płatne w paczkomacie InPost lub pracownikowi firmy kurierskiej w przypadku posiadania przez niego terminala płatniczego,
  6. przelewem na numer konta bankowego.
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 5. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@torebkowyszal.pl lub pisemnie na adres: Torebkowy Szał CH Tandeta Kraków, ul. Krzywda 1 box 121.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
 3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania, nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu zakupionego towaru , koszt wymiany bądź zwrotu ponosi Klient.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia, o którym mowa w §7 pkt. 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

§8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@torebkowyszal.pl lub pisemnie na adres: Torebkowy Szał - CH Tandeta ul. Krzywda 1 box 121, 31-710 Kraków.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. W przypadku uznania roszczeń za zasadne Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru, w równowartości najtańszej oferowanej przez Sprzedawcę opcji dostawy.
 6. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest dowód zakupu dołączony do każdej przesyłki.
 7. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@torebkowyszal.pl.
 9. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 11. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę w przypadku klienta indywidualnego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe Klienta, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę w przypadku firmy: nazwa firmy, NIP, adres siedziby, imię i nazwisko, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
 4. Całość zasad to zbiór zasad przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych przez sklep internetowy zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  1. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  2. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  3. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: torebkowyszal.pl w zakładce "Regulamin" oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. §10.4
  2. oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży
  3. także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.ępSpory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl